Xử Lý Nước Mặt

Sơn Trà, Đà Nẵng


Địa Điểm Dự ÁN:

Sơn Trà, Đà Nẳng

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector R

Công Suất

2.400 m3/ngày

Khách Hàng:

Công Ty Cổ Phần Cấp nước Đà Nẵng