Xử Lý Nước Mặt

Cao Lãnh - Đồng Tháp


Địa Điểm Dự ÁN:

Cao Lãnh, Đồng Tháp

Công Nghệ:

Xử Lý Nước Mặt - Perfector R

Công Suất

10.000 m3/ngày

Khách Hàng:

Nhà Máy Cấp Nước Đông Bình