Tin Tức

Vietnam Business Challenge Fund - VBCF

blog-construction-2

Quỹ Thách thức Doanh nghiệp Việt Nam (VBCF) là một quỹ đặc biệt do Bộ Phát Triển Quốc tế Vương Quốc Anh (DFID) tài trợ.

Quỹ VBCF có mục tiêu hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân hoạt động tại Việt Nam phát triển mô hình Kinh doanh cùng người thu nhập thấp trong ba lĩnh vực sau:

- Nông nghiệp

- Tăng trưởng xanh

- Cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ và dịch vụ cơ bản

Quỹ VBCF đặc biệt tìm kiếm các mô hình kinh doanh cùng người dân thu nhập thấp mang đầy đủ những yếu tố sau:

- Sáng tạo

- Có sự tham gia của người thu nhập thấp

- Bền vững về thương mại

Please watch the video on youtube: